БАГШИЙН СУРГАЛТ


istockphoto-1205694653-612x612.jpg

   Байгууллагууд багшийн сургалтанд анхаарах хамгийн чухал юм. Байгуулгуудын удирдлагууд багшийн сургалтанд анхаарч бэлтгэх нь байгуулагын хөгжилд чухал нөлөө үзүүлдэг юм. Багшийн сургалтын чадавхийг нэмэгдүүлэхэд суралцагчид нар өөрийн мэдлэгийн хүрээнд үнэлж зааварлах хэрэгтэй байдаг.

    Багшийн хөгжилийн үндсэн суурь нь зааварлагч багш нар болон суралцагч нар юм. Багшийн сургалтыг сургалтын хөтөлбөрийн дагуу явуулах нь илүү үр дүн үзүүлдэг. Багш нар болон боловсролын мэргэлжилтэнгүүд багшийн сургалтыг сургалтын хөтөлбөрийн дагуу явуулахыг хичээсээр ирсэн  билээ. Багшийн сургалтыг зохион байгуулахын тулд сургалт явуулах анги танхимыг бэлдэх сургалтын хөтөлбөрийг батлах шаардлагатай.  Дараагийн сургалтын төлөвлөгөө, давтан сургалтыг батлах хэрэгтэй. Багш нар сургалтанд үргэлжлүүлэн суух боломжуудыг олгох,  сургалт дуусны дараа бусадтайгаа санал бодлоо солилцох нь илүү хөгжих боломжийг олгодог. Байгуулагууд багшийн сургалтанд анхаарал хандуулж багш нараа улам чадавхижуулах нь комданиудын хөгжих мөн орлого нэмэгдэх, эдийн засаг, хүний нөөц ажилчдын бүтээмжид шууд хамааралтай.

432 2022-09-22
Нийтэлсэн: AnonymousUser