CORPORATE GOVERNANCE - КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ЦОГЦ СУРГАЛТ


training/GOVERNANCE.png

   Компанийн засаглалын зан үйлд одооноос суралцаж судалж, хөгжилд өөрийгөө болон байгууллагаа бэлтгэх нь зайлшгүй бөгөөд гарцаагүй шаардлага болоод байгаа энэ үед “Компанийн засаглалын судалгаа хөгжлийн хүрээлэн”-гээс зарлаж буй “Компанийн засаглалын ерөнхий ойлголт” сэдэвт сургалтад хамрагдаж

Компанийн засаглал гэж юу вэ?

Компанийн засаглалын бизнесст илрэх хэлбэр ба тохиолдол

Илчлэл ба Ил тод байдал

Stakeholder буюу Засаглалын оролцогчдын тухай цогц ойлголт дадлага жишээтэй танилцаарай.