CEO PLUS - ЗАХИРЛУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ-н бүртгэл